Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Čo je Európa? Aké základné hodnoty definujú európsku identitu a ako ich môžeme skúmať? Aký je ich vzťah k EÚ a ku krajinám mimo EÚ? Ako môžeme využiť metodiku diskusie na priblíženie európskych hodnôt mladým ľuďom a spoločnosti? Ako ich môžeme kriticky skúmať a budovať si k nim informované postoje?

Naučíte sa, ako

  • Zapojiť študentov do tém europeizácie, inklúzie, rovnosti
  • prepojiť rôzne debatné návrhy so základnými európskymi hodnotami
  • Organizovať diskusie o hodnotách a činnostiach založených na hodnotách

Kurz pre pedagógov: Ak ste absolvovali kurz “Debatné kluby pre komunitu”, viete, ako sa debatné kluby môžu stať aktérmi zmeny. Teraz chceme tieto poznatky aplikovať na tému európskych hodnôt!